STADGAR FÖR ÖREBRO BYGGARLAG

antagna vid konstituerande möte 1989-04-04
 
 
§1 
Föreningens namn är Örebro Byggarlag
 
§2 
Föreningen har till syfte att
utgöra ett forum för konstruktivt meningsutbyte mellan byggmarknadens intressenter och företrädare för samhället och dess myndigheter
främja förståelsen mellan olika yrkesgrupper och intressegrupper inom byggmarknaden
aktivt föra debatt om byggandets villkor
verka för god yrkesetik
 
§3 
Till medlemmar i föreningen antags arkitekter, byggmästare, byggnadsingenjörer och övriga tekniker, fastighetsförvaltare, konsulter, kreditgivare, hantverksmästare, fabrikanter och leverantörer, företrädare för statliga och kommunala verk, myndigheter och organisationer, vilka genom sina kunskaper och sin erfarenhet anses kunna gagna föreningens syften.
 
§4 
Ansökan till inträde i föreningen skall ske skriftligen till föreningens styrelse med tillstyrkan av två medlemmar.
Inval beslutas av styrelsen. Är någon röst nekande har ansökan avslagits.
Nyvald medlem underrättas skriftligen av sekreteraren om invalet.
 
§5
Försummar medlem under kalenderår erlägga fastställda avgifter skall styrelsen efter prövning utesluta medlem.
 
§6
Kalenderår är föreningens räkenskapsår.
 
§7
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av ordförande och fyra st ledamöter.
Granskning av styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper utföres av två revisorer.
 
§8
Ordinarie sammanträde hålles i februari, april, september och november om styrelsen inte annat beslutar.
 
§9
Föreningens beslut avgöres genom enkel majoritet, där ej annat föreskrives i stadgarna. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
Röstning med fullmakt är ej tillåten.
 
§10
Vid ordinarie februari-sammanträde behandlas:
a)  Styrelsens och revisorernas skriftligen avgivna berättelse för det gångna året samt frågan om ansvarsfrihet.
b)  Förslag om avgiftens storlek för det löpande kalenderåret.
c)  Val av två eller tre styrelseledamöter för en tid av två år.
d)  Val av ordförande för en tid av ett år
e)  Val av två revisorer jämte en suppleant.
f)  Val av ordförande jämte två ledamöter i valberedningen.
Omval av styrelseledamöter bör ej ske.
 
§11
Ordföranden sammankallar den nyvalda styrelsen, som inom sej utser vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare.
 
§12
Valberedningen har till uppgift att vid ordinarie februarisammanträdet framlägga förslag till styrelseledamöter och revisorer till fyllnadsval, som kan komma ifråga.
 
§13
Föreningens firma tecknas av ordförande eller två styrelseledamöter i förening.
 
§14
Medlem äger medtaga gäster om anmälan göres i god tild före sammankomsten.
 
§15
Förslag om tillägg eller förändring i dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen, varefter styrelsen avgiver yttrande och framlägger förslaget till föreningens avgörande vid ordinrie februarisammanträdet.
Förslag bör till sitt huvudsakliga innehåll delgivas medlemmarna med kallelse till dylikt sammanträde och skall för antagande godkännas genom omröstning, med 3/4 majoritet av minst 16 röstande medlemmar.
Härifrån undantages dock uttryckligen §16, vars syftemål på inga villkor får förändras eller upphävas.
 
§16
Upplösning av föreningen kan icke föreslås, förrän medlemsantalet nedgått till sexton och erfordras för giltighet av dylikt beslut 3/4 majoritet av de närvarande med det uttryckliga villkoret, att föreningens tillhörigheter, av vad namn och beskaffenhet det vara må, icke får delas eller skingras, utan  i sin helhet skall föräras till någon i föreningens syfte verksam förening, som därav kan draga en allmännyttig fördel.