Örebro Byggarlag startades 1989 och har idag ca 190 medlemmar. Till medlemmar i föreningen antages arkitekter, byggmästare, ingenjörer och tekniker, fastighetsförvaltare, konsulter, kreditgivare, hantverksmästare, fabrikanter och leverantörer, företrädare för statliga och kommunala verk, myndigheter och organisationer, vilka genom sina kunskaper och sin erfarenhet anses kunna gagna föreningens syfte.
 
Föreningens syfte är att
·        utgöra ett forum för ett konstruktivt meningsutbyte mellan byggmarkandens intressenter och företrädare för samhället och dess myndigheter
·        främja förståelsen mellan olika yrkesgrupper och intressegrupper inom byggmarknaden
·        aktivt föra debatt om byggandets villkor
·        verka för en god yrkesetik
 
Detta gör vi bl a genom att arrangera studiebesök och seminarier i Örebrotrakten men även på andra orter både i Sverige och utomlands. Dessutom delar vi årligen ut stipendier till gymnasie- och universitetselever. Årsavgiften för medlemskap är för närvarande 300kr.
 
Ansökan om medlemsskap görs via sidan "Medlemmar".
Välkommen med din ansökan om medlemsskap!

Vänliga hälsningar
Styrelsen Örebro Byggarlag